Psychoterapie

Je cestou k celkovému zkvalitnění života, zlepšení vztahu k sobě samým a překonání obtíží. Pomohu vám najít tu vaši cestu, jak toho docílit.

Proč vyzkoušet psychoterapii

  • Lépe porozumět sobě, svým emocím a chování
  • Najít cestu k vyléčení traumat z minulosti
  • Vyvést z osobní, vztahové nebo pracovní krize
  • Vyřešit problémy v mezilidských vztazích
  • Bojujete se syndromem vyhoření
  • Získat nový náhled či perspektivu
  • Trpíte úzkostí či depresivní poruchou

Oblasti specializace

Sebevědomí a sebepojetí

Sebevědomí značí, nakolik si připadáme hodnotní, respektu hodní a sebejistí. A tím pádem i to, jak si troufáme čelit výzvám a nejistotě. Je spojené s pocity studu, pochybností a negativním sebeobrazem. S tématem nízkého sebevědomí se však dá pracovat tak, aby člověk našel sebepřijetí, zdravější přístup k sobě samému a žil tak plnější život.

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření je stav, který je zákeřný svým pozvolným nástupem a souvisí především s chronickým stresem. Člověk ho prožívá jako nepříjemný pocit vyčerpanosti, který postupně může být až fyzický a odrážet se v psychosomatice. Probíhá obvykle v několika fázích. Od pocitu, že ze sebe musíme vydat maximum, aby byla práce včas a dobře hotová, přes stavy úzkosti, kdy mi dochází, že naše očekávání nejsou reálná a odvedená práce není ani adekvátně ohodnocená, až po stavy podrážděnosti, pocity zklamání a ztrátu smyslu. Psychoterapie nám může pomoci vystoupit z bludného kruhu přehnaných nároků na sebe sama a vyčerpanosti, která z nich vzešla.

Vztahy

Vztahy jsou nedílnou součástí našich životů. Zdravé vztahy nás posilují, motivují a zbavují stresu. Nicméně také dochází k situacím, kdy v nich jsme nespokojeni, nevíme přesně proč a netušíme, co s tím. Psychoterapie – ať už individuální či párová – pomůže tomu lépe porozumět a umožní rozvíjet naši schopnost vztahovat se k druhým a posílit tak naše dovednosti v partnerství, rodině či práci. Pomůže nám také pracovat s pocity osamocení a samoty.

Párové poradenství

Párové poradenství je vhodné, když se vztah ocitá na křižovatce, je v krizi a došlo k narušení vzájemné komunikace. Může se tak stát po nevěře jednoho z partnerů nebo když se partneři vzájemně odcizí či u jednoho z nich dojde k posunu hodnot. Problémy a rozdílné názory se také mohou vyskytnou při výchově dětí. Párové poradenství pomáhá moderovat vzájemnou komunikaci, umožňuje partnerům konstruktivně oslovovat důležitá témata a pracovat tím na zlepšení vztahu.

Úzkosti a obavy

Úzkosti a obavy k životu člověka tak nějak patří. Pokud jsou v určitých mezích, tak není nutné se jich zbavovat, pokud ale přebírají kontrolu nad našim životem, je vhodné vyhledat pomoc. Psychoterapie je v jejich zvládání velmi účinná. Zvláštní kategorií pak představují tzv. úzkostné poruchy, jako je Generalizovaná úzkostná porucha (GAP) nebo Úzkostně depresivní porucha, kde je vhodná dlouhodobá psychoterapeutická práce, mnohdy kombinovaná s medikací.

Deprese a smutek

Za depresivní stavy považujeme dlouhodobý smutek, beznaděj až apatii, kvůli nimž ztrácíme radost z věcí a činností, které nám ji do té doby přinášely. Člověk může pociťovat úplnou marnost, izolovat se a přerušovat kontakty s okolním světem. Mnohdy se to snaží řešit alkoholem nebo tišícími léky a je pro něj těžké normálně fungovat. Psychoterapie se soustředí na odhalení a podchycení příčin depresivních stavů, které nemusí být zřejmé a jasné. V těžkých stavech je vhodné psychoterapii kombinovat i s léčbou psychofarmaky.

Samota

Osamělost je podle četných výzkumů pro zdraví horší než obezita či kouření. Sociálně izolovaní lidé vykazují až o polovinu vyšší riziko předčasného úmrtí oproti těm, kteří udržují pravidelný kontakt se společností. V psychoterapii můžete této oblasti lépe porozumět a zaměřit se na změny, které povedou ke kvalitnějším vztahům s ostatními.

Šikana

Šikana je fyzické či psychické omezování, které druhé osobě působí utrpení a staví jí do podřadné pozice. Agresor vystupuje z pozice moci a oběť se bojí následků případného odporu. Se šikanou se můžeme setkat nejen ve škole, ale také v rodině, zaměstnání a jiných typech kolektivů. V pracovním prostředí je známý mobbing či bossing, ale také se rozmáhá šikana nadřízeného svým podřízeným, tzv. staffing. Psychoterapie je nápomocná jak při probíhající šikaně, tak při jejím odeznění. Může pomoci zmírnit její dopady na současný život nebo se zorientovat v tom, jak se šikaně úspěšně bránit.

Poruchy osobnosti

Poruchy osobnosti jsou ve skutečnosti skupinou velmi různorodých druhů odchylek od tzv. normální osobnosti. Obvykle bývají některé jejich rysy natolik výrazné, že dokážou negativně ovlivňovat kvalitu života jak člověka samého, tak i jeho blízkých. Možná jste slyšeli o hraniční, narcistické či histrionské poruše osobnosti, ale je jich daleko více. Uvádí se, že v populaci poruchou osobností trpí až 10 % populace. Porucha osobnosti se nejčastěji projevuje ve vztazích. Právě tam zažívají lidé trpící některým typem poruchy osobnosti největší těžkosti. Psychoterapie je velmi důležitý pomocník ke zvládání poruch osobnosti. Právě bezpečný a upřímný terapeutický vztah pomáhá klientovi nacházet větší stabilitu v životě a zvládat své vztahy.

Intimita a sexualita

Sexualita je rozmanitá, jedinečná a poznání zákonitostí vlastní sexuality přispívá ke spokojenému životu. V případě, že prožíváte ve své sexualitě zmatení, je lepší vydat se za psychoterapeutem a sexualitu v bezpečném a důvěrném prostředí prozkoumat. Se sexuální problémy se dle výzkumů během života setká až 40 % osob. Psychoterapie pomáhá především tam, kde jsou problémy způsobené naší psychikou, tedy nejsou podmíněny nějakou tělesnou příčinou. Mezi nejčastější sexuální problémy patří například nedostatek nebo ztráta sexuální touhy, poruchy erekce u mužů, předčasná ejakulace nebo neschopnost dosáhnout orgasmu.

LGBTQ+

Osoby z LGBTQ+ komunity mohou někdy čelit specifickým obtížím nebo těžkostem. Může mezi ně patřit zmatení a neporozumění své sexualitě, vypořádání se s coming outem nebo s reakcí na něj od blízkých osob. Mnohdy se potřebují vypořádat s nepřijetím ve společnosti, práci nebo jiném kolektivu. Můžou mít vztahové problémy, které normativní páry řešit nemusí. Ve své praxi dlouhodobě pracuji s LGBTQ+ komunitou a pomáhám jejím zástupcům tyto těžkosti lépe zvládat.

Životní změny

Některé životní změny mohou být náročné, obzvlášť pokud přicházejí náhle. Psychoterapie umožní lepší porozumění a vyrovnání se s náhlými životními situacemi jako např. narození dítěte, ztráta zaměstnání, rozpad manželství nebo partnerství, úmrtí blízké osoby apod.

Obtížné životní situace

Asi každý z nás se během života setká se situací, která je pro něj v určitou chvíli velmi náročná a s níž se velmi těžce vyrovnává. Může se jednat o ztrátu blízké osoby, rozvod, vystavení se nějaké katastrofě – povodeň, vyhoření nebo úplně jiné stresující a náročné situaci. Často se zvedneme sami a téměř hned, jindy nám to chvíli trvá a pak kulháme, ale někdo to nezvládne vůbec a bez cizí pomoci se neobejde. Psychoterapie pomůže se s těmito obtížnými situacemi vyrovnat a minimalizovat dopady.

Co očekávat od prvního sezení

Online sezení se od osobních schůzek s lidmi příliš neleší. Abyste si první sezení mohli lépe představit, popíši vám jeho nejčastější součásti.

Úvodní seznámení a budování důvěry

Na úvod se trochu poznáme. Budu usilovat o nastolení vzájemné důvěry a pocitu bezpečí, díky čemuž se budete cítit uvolněněji a tím dokážete otevřeněji hovořit o tom, co vás trápí.

Poznávání situace

Zjistím, o čem potřebujete hovořit, čeho byste chtěli dosáhnout a co od terapie očekáváte. V tom lidé mnohdy před sezením nemají jasno, takže počítejte s tím, že se mohu více ptát.

Náhled do psychoterapie

Vysvětlím vám principy psychoterapie a popíšu, jak je uplatňuji při práci se svými klienty. Při své práci vycházím z PCA přístupu, což vám více přiblížím, abyste měli představu, co vás může čekat.

Zpětná vazba a nastavení spolupráce

V případě vaší spokojenosti se domluvíme na další spolupráci – obvykle na 3–4 navazujících sezeních. Po nich vyhodnotíme, jak vám terapie pomohla nebo co byste potřebovali změnit, aby byla co nejprospěšnější. Optimální délka spolupráce je individuální, někdy stačí pár sezení, jindy mnohem více.

O mně

Jsem psycholog, psychoterapeut a kouč. Vycházím z humanistické nedirektivní psychoterapie Carla Rogerse – PCA – neboli Přístup zaměřený na člověka. Mám vystudovanou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci (2010). Základní psychoterapeutický výcvik v PCA jsem absolvoval v roce 2007, jeho supervizní část pak o čtrnáct let později. Předtím jsem působil mnoho let v korporátním prostředí na nejrůznějších vedoucích pozicích, proto se i nyní velmi věnuji kariérním tématům, leadership koučinku a syndromu vyhoření.

V psychoterapii také pracuji s minoritními skupinami včetně LGBTQ+. Svým klientům pomáhám dostat se k sobě samým, porozumět svému trápení a tím pádem ho i lépe zvládat. Plně respektuji jejich soukromí a pokud si to přejí, mohou zůstat v naprosté anonymitě.

Ceník služeb

Individuální psychoterapie pro dospělé 1 000 Kč/ 50 minut sezení
Párové poradenství 50 minut 1 400 Kč/ 50 minut sezení
Párové poradenství 80 minut 2 250 Kč/ 80 minut sezení
Koučink 1 700 Kč/ 50 minut sezení

Na co se nejčastěji ptáte

Jak online sezení technicky probíhá?

Před začátkem sezení obdržíte odkaz na online platformu Zoom nebo Google meet, kde se v uvedený čas setkáme. V případě technických potíží vám budu k dispozici na telefonu, abychom je společně vyřešili. Preferujete jiný komunikační kanál? Není problém. Rád se přizpůsobím.

Jaké jsou platební podmínky?

Po kliknutí na odkaz Rezervovat sezení, budete přesměrováni na web Reservanto, kde si vyberete termín a zaplatíte platební kartou online. Pokud budete potřebovat sezení zrušit, učiňte tak do 24h před začátkem sezení. V takovém případě budete moci si vybrat nový termín sezení, případně můžete požádat o vrácení částky zpět na váš účet. V takovém případě mě kontaktujte emailem. Pokud sezení zrušíte později nebo se nedostavíte, uhrazená částka propadá.

Poskytujete nějaké slevy?

Ano, poskytuji zvýhodněné ceny pro dlouhodobou psychoterapii, kdy si můžete předplatit v rámci zvýhodněného balíčku 5 a více sezení. Pro individuální ceny mě neváhejte kontaktovat na můj email nebo přes kontaktní formulář.

Dozví se někdo o tom, že docházím na psychoterapii? Vedete si poznámky či záznamy?

Dodržuji etické standardy České asociace pro psychoterapii (ČAP) jejíž jsem členem a platnou legislativu včetně GDPR. Tudíž žádné údaje o vás nikomu neposkytuji. Výjimky z uvedeného upravuje zákon. Poznámky ze sezení si vedu pouze v písemné formě a jen pro svou potřebu, bez uvedení údajů, které by vedly k identifikaci klienta. Terapeutická sezení si nenahrávám.

Je možné získat příspěvek od pojišťovny na psychoterapii?

Ano, jsem v seznamu České asociace pro psychoterapii z.s. jako psychoterapeut pro preventivní programy zdravotních pojišťoven, tudíž vám vaše pojišťovna může na terapii přispívat. Jedná se např. o tyto pojišťovny VZP (111), která nabízí příspěvek na sezení ve výši 500 Kč nebo také pojišťovny ČPZP (205), ZPMV (211), ZP Škoda (209) nebo RBP (213). Více informací o podmínkách najdete na stránkách vaší pojišťovny.

Je možné se setkávat i osobně?

Ano, v pondělí a úterý mě můžete najít na adrese Na Poříčí 12 v Paláci YMCA, kde sídlím ve 4. patře, číslo dveří 409

Zajímá vás něco jiného?

Zeptejte se. Rád vše zodpovím.

icon
+420 777 109 515

Preferuji SMS, vždy se Vám ozvu zpět.

icon
info@terapiebednarik.cz

Odpovídám do 24 hodin.